Posts Tagged ‘เทคโนโลยี RFID’

เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลกในขณะนี้ ด้วยเชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ในระบบค้าปลีก ค้าส่ง การผลิต จนกระทั่งการบริหารจัดการ Supply Chain และระบบ Logistic ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย (Security & Access Control) และคาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททดแทนระบบบาร์โค้ด ด้วยคุณสมบัติของตัวชิปที่มีศักยภาพสูงกว่า อาจกล่าวได้ว่า เทคโนโลยี RFID เป็นระบบเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการคำนวณและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และส่งกำลังโดยคลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ คาดการณ์ ว่าตลาดของเทคโนโลยี RFID ในปี ค.ศ. 2008 จะมีมูลค่ารวมทั่วโลกมากถึง 124,000 ล้านบาท โดยสหรัฐอเมริกา และยุโรปจะเริ่มใช้งานระบบ RFID ในระบบ Supply Chain ในปีหน้า ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในเทคโนโลยีดังกล่าวทั่วโลก ปัจจุบันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID สามารถ แบ่ง Application การใช้งานได้ 4 กลุ่มหลัก […]

Saturday, July 26th, 2014 at 16:30 | Comments Off on การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ด้านการเกษตรและปศุสัตว์
TOP